Câu hỏi số 40:

Xin cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng?

Xem trả lời

 
Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi trực tiếp nhất thực hiện công tác phòng, chống ma túy và quản lý, giáo dục các đối tượng sau cai nghiện. Theo quy định Điều 37 Nghị định số, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm như sau:

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức triển khai các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; thành lập các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma tuý phục hồi sức khoẻ, nhân cách và hoà nhập cộng đồng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma tuý; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng.

- Kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng  đồng ở địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác cai nghiện ma túy.

CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN (Từ Câu 41 đến 60) : Câu hỏi số 41:

Xóm tôi có anh Minh nghiện ma túy đã mấy năm nay. Vừa rồi anh bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bố mẹ anh  cứ xin cho con được cai nghiện tại gia đình nhưng chính quyền xã nói anh Minh thuộc đối tượng phải đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Xin cho biết những đối tượng nào thì thuộc diện này? Thời hạn cai nghiện tại cơ sở bắt buộc là bao lâu? Việc bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có phải là biện pháp xử lý hành chính không?

Xem trả lời

Theo quy định tại Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 12 tháng đến 24 tháng.

Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ: đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính.

Tuy nhiên, cần lưu ý, trong một số trường hợp thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đó là đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính (là người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình); người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Câu hỏi số 42:

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với em trai tôi. Gia đình chúng tôi muốn biết rõ việc lập hồ sơ được tiến hành như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện?

Xem trả lời

Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể tại Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính, theo đó việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy được thực hiện như sau:
 
- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ và các tài liệu khác có liên quan;

- Đối với người nghiện ma túy không cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải xác minh; trường hợp xác định được nơi cư trú thì có trách nhiệm chuyển người đó kèm theo biên bản vi phạm về địa phương để xử lý; trường hợp không xác định được nơi cư trú của người đó thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hồ sơ đề nghị gồm có biên bản vi phạm; bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người nghiện ma túy;
Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị đối với người nghiện ma túy thuộc 2 trường hợp trên.

- Trường hợp người nghiện ma túy vi phạm do cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện, điều tra, thụ lý trong các vụ vi phạm pháp luật mà thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cơ quan Công an đang thụ lý vụ việc tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người đó.

Hồ sơ đề nghị gồm có bản tóm tắt lý lịch; tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người đó; tài liệu chứng minh người đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy; bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ.

Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, cơ quan đã lập hồ sơ phải thông báo cho người bị đề nghị áp dụng hoặc người đại diện của họ về việc lập hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung cần thiết trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Sau khi người bị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Câu hỏi số 43:

Xin cho biết sau khi hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được lập xong thì thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp này được tiến hành như thế nào?

Xem trả lời

Khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy và sau khi người bị áp dụng hoặc người đại diện hợp pháp của họ đọc xong hồ sơ thì hồ sơ được gửi cho Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và gửi Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp (khoản 3 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì giao cơ quan đã lập hồ sơ để tiếp tục thu thập tài liệu bổ sung hồ sơ (Điều 104 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Toà án nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Tòa án nhân dân đã ra quyết định phải gửi cho người bị áp dụng, Trưởng Công an cấp huyện và Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi đã gửi hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị áp dụng cư trú và các cơ quan hữu quan để thi hành theo quy định của pháp luật (Khoản 2 Điều 105 và Điều 107 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Câu hỏi số 44:

Gia đình chúng tôi đã nhận được Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với con trai tôi. Tuy nhiên, hiện con tôi đã trốn khỏi nhà. Tôi muốn biết trong trường hợp như con trai tôi thì thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được tính như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định?

Xem trả lời

Theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành như gia đình đã nêu thì thời hiệu thi hành quyết định được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.   

Về trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấp huyện đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời hạn chấp hành quyết định được tính từ ngày người phải chấp hành quyết định bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Câu hỏi số 45:

Chồng tôi đã nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tuy nhiên, cũng thời gian này chồng tôi bị viêm phổi nặng, nghi có thể mắc bệnh lao, phải điều trị tại bệnh viện. Tôi xin hỏi chồng tôi có được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định không?

Xem trả lời

Điều 111 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ các trường hợp được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể như sau:
 
- Các trường hợp được hoãn chấp hành quyết định: 
+ Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện;
+ Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
 
Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành.

- Các trường hợp được miễn chấp hành quyết định:
+ Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;
+ Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;
+ Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện.
 
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở đơn đề nghị của người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện hợp pháp của họ; trong trường hợp cần thiết thì đề nghị cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có ý kiến trước khi quyết định.

Quyết định miễn hoặc hoãn chấp hành được gửi cho cơ quan thi hành quyết định, người phải chấp hành quyết định.

Cần lưu ý là đối tượng được hoãn hoặc miễn là người phải chấp hành quyết định nhưng chưa bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, căn cứ vào quy định pháp luật, chồng chị hoặc chị (nếu chị là người đại diện hợp pháp của anh ấy) có thể làm đơn đề nghị gửi Toà án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với chồng chị. Khi đó, căn cứ vào tình trạng sức khỏe thực tế của chồng chị, Toà án nhân dân sẽ xem xét, quyết định chồng chị có thuộc đối tượng được hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định không.

Câu hỏi số 46:

Tôi nghe nói người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc có thể được xem xét để giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở. Đề nghị cho tôi biết cụ thể về quy định này?  

Xem trả lời

Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:
 
- Người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

- Trong trường hợp người đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bị ốm nặng mà được đưa về gia đình điều trị thì được tạm đình chỉ chấp hành quyết định; thời gian điều trị được tính vào thời hạn chấp hành quyết định; nếu sau khi sức khoẻ được phục hồi mà thời hạn chấp hành còn lại từ 03 tháng trở lên thì người đó phải tiếp tục chấp hành; nếu trong thời gian tạm đình chỉ mà người đó có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại. Đối với người mắc bệnh hiểm nghèo, phụ nữ mang thai thì được miễn chấp hành phần thời gian còn lại.

Đối với người ốm nặng, mắc bệnh hiểm nghèo đang chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện bắt buộc mà không xác định được nơi cư trú thì được đưa về cơ sở y tế tại địa phương nơi cơ sở cai nghiện bắt buộc đóng trụ sở để điều trị.

- Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định việc giảm thời hạn tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành hành phần thời gian còn lại trên cơ sở đề nghị của Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quyết định tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được gửi cho Tòa án nhân dân nơi ra quyết định, cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người được tạm đình chỉ hoặc miễn và gia đình người đó.

Câu hỏi số 47:

Việc quản lý người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện như thế nào?

Xem trả lời

Theo quy định tại Điều 113 Luật Xử lý vi phạm hành chính, người được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú.

Trong thời gian được hoãn hoặc được tạm đình chỉ chấp hành quyết định mà người đó tiếp tục sử dụng ma túy hoặc có căn cứ cho rằng người đó bỏ trốn thì Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra quyết định hoãn hoặc tạm đình chỉ hủy bỏ quyết định đó và ra quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quyết định buộc chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được gửi cho cơ quan Công an cùng cấp nơi Tòa án đã ra quyết định. Ngay sau khi nhận được quyết định, cơ quan Công an phải tổ chức áp giải đối tượng.

Câu hỏi số 48:

Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chịu sự quản lý và thực hiện chế độ sinh hoạt, lao động, văn hóa, thể thao ở cơ sở cai nghiện bắt buộc như thế nào?

Xem trả lời

Theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi là Nghị định số 135) và Thông tư liên tịch  số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi là Thông tư liên tịch số 14) thì các chế độ trên được quy định như sau:

- Chế độ quản lý: người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là học viên) phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và nội quy của cơ sở cai nghiện, chịu sự quản lý, giáo dục, tuân theo chế độ lao động, học tập và điều trị, chữa bệnh theo quy định.

- Chế độ sinh hoạt: học viên được đem theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu; được gặp thân nhân, được gửi thư hoặc nhắn tin cho gia đình; được nhận tiền, chăn màn, quần áo, thuốc chữa bệnh, đồ ăn và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu khác do thân nhân gửi tới. Học viên được bố trí nơi ở phù hợp với giới tính, độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Diện tích nằm tối thiểu cho mỗi học viên là 2,5m2. Phòng ở phải bảo đảm thoáng mát về mùa hè, kín gió về mùa đông, hợp vệ sinh môi trường.

- Chế độ lao động : học viên phải tuân thủ chế độ, thời gian làm việc theo quy định của pháp luật lao động và được trang bị bảo hộ lao động, bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động theo quy định.

Việc phân công, bố trí lao động cho học viên tại cơ sở cai nghiện phải phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính của học viên. Thời gian lao động của học viên không quá 4 giờ/ngày. Thời gian lao động, học tập, tư vấn không quá 8 giờ/ngày. Học viên được nghỉ lao động các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật. Việc khoán sản phẩm phải phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính của học viên. Học viên lao động vượt mức khoán được khen thưởng, biểu dương và được hưởng toàn bộ số tiền công làm vượt khoán. Trường hợp không đạt mức khoán thì bị phê bình, nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt tập thể. Học viên có thể sử dụng tiền thưởng, tiền thu nhập từ lao động để mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, gửi lưu ký và nhận lại khi ra khỏi cơ sở cai nghiện hoặc gửi về gia đình theo quy định của cơ sở cai nghiện.

- Chế độ văn hóa, thể dục thể thao: hàng ngày, ngoài thời gian học tập và lao động, học viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác do cơ sở cai nghiện tổ chức.

Câu hỏi số 49 :

Con tôi vừa bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tôi muốn tìm hiểu về chế độ thăm, gặp thân nhân của người đang chấp hành quyết định?

Xem trả lời

Theo Điều 20 của Thông tư liên tịch số 14, học viên đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện được phép thăm gặp thân nhân là người có mối quan hệ gia đình, họ hàng với học viên. Định kỳ từ 2 đến 5 ngày trong một tuần, cơ sở cai nghiện tổ chức cho học viên được gặp thân nhân của mình. Mỗi học viên được gặp không quá mỗi tuần một lần, mỗi lần không quá 2 giờ và tối đa không quá 3 người trong một lần gặp.

Học viên có vợ hoặc chồng và có thời gian ở cơ sở cai nghiện từ 2 tháng trở lên, nếu tháng trước đó được xếp loại khá trở lên thì được Giám đốc cơ sở cai nghiện xem xét, cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở một lần trong tháng kế tiếp và tối đa không quá 24 giờ cho một lần gặp.
Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên theo mẫu.

Thân nhân được mang vào cho học viên các đồ dùng như chăn, màn, quần, áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác để sử dụng; đồ ăn, đồ uống không có chất cồn chỉ được sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền, các giấy tờ có giá trị và thuốc chữa bệnh phải gửi lưu ký theo quy định của cơ sở cai nghiện.

Tuy nhiên, những trường hợp sau đây thì chưa được gặp thân nhân:
 
- Người đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc;

- Người mới được tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện dưới 15 ngày;

- Người đang trong thời gian chờ Hội đồng xét kỷ luật;

- Người đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật.

... 5 6 7 8 9