Bạn làm thế là đúng và rất đúng. Nếu bạn không làm thế thì đến một lúc nào đó bạn sẽ hối hận. Bạn may hơn tôi vì bạn còn Bố đ36 mà bảo vệ, còn...