Nếu bạn thấy một người mà có một vết cắt trên tay thì bạn sẽ nghĩ sao? Chắc là do sơ ý hay nặng hơn là đi đánh lộn với người ta. Tôi cũng đã từng...