mình biết nhiều người ở đây đủ điều kiện lắm aodai ạ, gì chứ 1m7, "dễ xương" thì ko thiếu đâu, 4rum toàn người gầy mà, hị hị. Còn xe hơi, mình...