Hí hí thank bạn đã gởi thông điệp"thay lời muốn nói".Phụ nữ Việt Nam và Niềm Tin nói chung thật xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng:"Anh Hùng,Bất...