[-X 1 kiểu chụp mủ .... ko có khả năng nào ng ta đem được súng về đến phi trường việt nam và cũng chẳng ai ngu như vậy mún thì về vietnam rồi mua ko khỏe...