Ao dài muốn kím chồng thì phải show hàng trướ đã chứ ? Ko biết như thế nào thì làm sao mà kén ? .........Chỉ sợ đăng ký xong lúc gặp lại té ngửa .....chạy...