đứng nhìn chuyên mục báo thông ( thông báo)
tìm người như ý kén chồng tương lai
tuy rằng mình chẳng đẹp chai
cũng vào đăng kí đăng bài dự thi
dẫu cho...