Anh Admin có đang bài quan hệ bằng miệng có nguy cơ bị ung thư hòm vọng. DTT xin bổ xung :D
Ung thư cuống họng hiếm gặp nhưng cũng rất nguy hiểm.

Một nghiên...