Vị thành niên với tình yêu và tình dục


Do có sự phát triển đột biến về thể chất và sinh lý, đặc biệt là sự tăng tiết mạnh hóc - môn giới...