1........
Bước dzô mấy quán đèn mờ
Ngồi gần em út không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu...
Ngồi gần con gái thầy tu ...cũng sờ

2.......
Rau tôm nấu...