Than thở thoải mái đi em , nhưng chúng ta than thở theo chiều hướng tích cực ... cố gắng lên em , hết nghiện hết nghèo , chứ tái nghiện đi đôi ới tái...