Không ai giúp được ngòai chính bản thân mình . Mà thấy ku nói hơn 2 tháng rồi thì làm sao khổ nữa ? kêu nhục , than nghèo ... ai làm ??? Mạnh mẽ lên , nuốt...