chính xác hết nghiện hết nghèo ...! sung sướng được thì phải chịu đươc chứ. cắt cơn bao nhiên ngày tôi hông sợ , sợ minh có giử được hay không thôi