Mất trinh không có nghĩa là dương vật đáp ứng một âm đạo: Khái niệm về sự trinh trắng từ lâu đã gắn liền với ý tưởng heteronormative - khi một dương...