....Thỳ những cái ông hay Hô và Hét to toàn đi cuối cùng mà :D