http://www.gso-media.com/home/register.asp?refID=12323

day la chuong trinh doc thu quang cao de lay tien hoan toan bang tieng viet vua qua co rat nhieu trang web cua nuoc ngoai nhung deu la nhung trang khong tin cay day la trang web cua nguoi viet va so do tra tien nhu sau:

Hoa hong tu quang cao


1. Phi doc quang cao:

GSO-Media tra phi cho ban tren co so so luong thu ban doc va gia tri cua tung buc thu. Muc phi cu the cho tung quang cao duoc thong bao trong thu.

So phi toi da Cong ty tra cho moi thanh vien cho viec truc tiep doc thu quang cao khong vuot qua $50/thang. Tuy nhien, ban co the co tong thu nhap cao hon nho phat trien mang luoi hoac tham gia cac chuong trinh khac cua GSO-Media.

2. Hoa hong mang luoi:

GSO-Media tra hoa hong cho ban khi ban gioi thieu nguoi tham gia mang luoi thanh vien doc quang cao. Phan tram hoa hong cho ban duoc tinh dua tren so thu nhap tu viec doc quang cao truc tiep cua thanh vien trong mang luoi cua ban. Cong thuc tinh tien hoa hong cho viec xay dung mang luoi duoc tinh nhu sau: 10% cho tang 1; 5% cho cac tang 2,3,4,5,6; 3% cho tang 7 va 2% cho tang 8.

mot dieu luu y khi cac ban dang ky phai dien day du chinh xac moi yeu cau neu khong cac ban sau nay khong thay doi duoc mot so noi dung da dang ky dau nha cac ban hay vao duong link sau de dang ky cho minh mot tai khoan de kiem them thu nhap

http://www.gso-media.com/home/register.asp?refID=12323