Ngày 31/12/2010, Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT/BLĐTBXH-BYT hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Theo đó, quy trình cai nghiện sẽ bao gồm 5 giai đoạn: Giai đoạn tiếp nhận, phân loại, điều trị cắt cơn, giải độc (5% thời gian cai nghiện); Giai đoạn điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội (5% thời gian cai nghiện); Giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách (30% thời gian cai nghiện); Giai đoạn lao động, học nghề (40% thời gian cai nghiện); Giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng (20% thời gian cai nghiện).Trong các giai đoạn nêu trên, đáng chú ý là người nghiện ma túy ngoài việc được giúp đỡ cai nghiện còn được dạy nghề và tạo việc làm nhằm tạo tiền đề cho người nghiện nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. Thông tư nêu rõ, tùy theo tình hình cơ sở vật chất, kinh phí, nhu cầu của người nghiện ma túy, Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện có thể mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện ma túy hoặc liên kết với các cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ hoặc nghề cho người nghiện ma túy…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2011; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 20/12/1999.