Những người đàn bà Việt
Bồng bế bao nhớ thương
Ru bao lời truyền thuyết
Thức cùng Tuế cùng Nguyệt
Đợi Chồng!

Những người đàn ông nghiện
Ra đi!
Vẫn chưa trở về sau cuộc chiến
Đã mấy mươi năm ròng
Đường eo cong hóa đá
Rêu phong phủ nõn nà
Nước mắt sông mùa lũ
Chảy đến kỳ cùng chưa hết

Những người đàn bà Việt
Bồng bế bao nhớ thương
Ru bao lời truyền thuyết
Thức cùng Tuế cùng Nguyệt

Đợi Chồng!!!