Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi phổng phao... câu.
Phen này Vạn Thọ nguy cơ... "cháy"
Thiên hạ bao nhiêu đứa hám "dầu"

Lẳng lặng mà nghe nó chúc "bay"
Đứa thì chơi đá; đứa chơi "đay" (cần sa)
Phen này ta tính buôn đèn chớp
Hét giá trên giời vẫn mát tay

Lẳng lặng mà nghe chúc số đào:
Đứa thì mua "thuốc"; đứa mua "bao"
Phen này đổ vốn sang nhà nghỉ,
Hét giá trên mây khách vẫn vào

Lẳng lặng mà nghe nó chúc tình
Chúc nhau "úp sọt" được em xinh
2 tờ năm chục coi như ế
Trăm rưỡi may ra nó đỡ khinh

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
He, ke, đá,kẹo, người muôn nước
(Cai) Sao được cho ra cái giống người.