Results 1 to 4 of 4

Thread: Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT - Phần I

 1. #1

  Hóa Chất Miễn Dịch ABBOTT - Phần I  Kính gửi: Quý Khách hàng!

  STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách Đơn Giá VAT

  1 25-OH Vitamin D 3L52-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  2 25-OH Vitamin D 3L52-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  3 25-OH Vitamin D Calibrators 3L52-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  4 25-OH Vitamin D Controls 3L52-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  5 Acetaminophen 2K99-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  6 AcetaminoPhen Calibrators 2K99-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  7 AFP 3P36-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  8 AFP 2 3P36-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  9 AFP 3 Calibrators 3P36-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  10 AFP 3 Controls 3P36-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  11 AFP hitect 3P36-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  12 Anti-CCP 1P65-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  13 Anti-CCP Calibrators 1P65-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  14 Anti-CCP Controls 1P65-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  15 Anti-HBc IgM 6C33-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  16 Anti-HBc IgM 6C33-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  17 Anti-HBc IgM Calibrators 6C33-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  18 Anti-HBc IgM Controls 6C33-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  19 Anti-HBc II 8L44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  20 Anti-HBc II 8L44-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  21 Anti-HBc II 8L44-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  22 Anti-HBc II Calibrators 8L44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  23 Anti-HBc II Controls 8L44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  24 Anti-HBe 6C34-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  25 Anti-HBe 6C34-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  26 Anti-HBe Calibrators 6C34-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  27 Anti-HBe Controls 6C34-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  28 Anti-HBs 7C18-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  29 Anti-HBs 7C18-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  30 Anti-HBs 7C18-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  31 Anti-HBs Calibrators 7C18-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  32 Anti-HBs Controls 7C18-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  33 Anti-HCV 6C37-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  34 Anti-HCV 6C37-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  35 Anti-HCV Calibrators 6C37-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  36 Anti-HCV Controls 6C37-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  37 Anti-HCV hitect 6C37-37 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  38 Anti-Tg 2K46-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  39 Anti-Tg 2K46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  40 Anti-TG Calibrators 2K46-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  41 Anti-TG Controls 2K46-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  42 Anti-TPO 2K47-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  43 Anti-TPO 2K47-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  44 Anti-TPO Calibrators 2K47-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  45 Anti-TPO Controls 2K47-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  46 APS RESEAL ALUM 7L12-51 ABBOTT - MỸ Hộp 16,000 tubes Liên hệ 5%
  47 B12 7K61-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  48 B12 7K61-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  49 B12 Active 3P24-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  50 B12 Active 3P24-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  51 B12 Active Calibrators 3P24-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  52 B12 Active Controls 3P24-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  53 B12 Calibrators 7K61-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  54 B12 Controls 7K61-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  55 BNP 8K28-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  56 BNP 8K28-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  57 BNP Calibrators 8K28-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  58 BNP Controls 8K28-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  59 C4 CUVT SEG 2P75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  60 CA 125 II 2K45-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  61 CA 125 II 2K45-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  62 CA 125 II Calibrators 2K45-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  63 CA 125 II Controls 2K45-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  64 CA 15-3 2K44-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  65 CA 15-3 2K44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  66 CA 15-3 Calibrators 2K44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  67 CA 15-3 Controls 2K44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  68 CA 19-9XR 2K91-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  69 CA 19-9XR 2K91-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  70 CA 19-9XR Calibrators 2K91-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  71 CA 19-9XR Controls 2K91-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  72 CEA 7K68-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  73 CEA 7K68-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  74 CEA Calibrators 7K68-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  75 CEA Controls 7K68-12 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  76 CEA hitect 7K68-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  77 CENTRIFUGE TUBE 9527-40 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  78 CK-MB STAT 2K42-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  79 CK-MB STAT Calibrators 2K42-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  80 CK-MB STAT Controls 2K42-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  81 CMV IgG 6C15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  82 CMV IgG Avidity 3L46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  83 CMV IgG Avidity Calibrators & Controls 3L46-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  84 CMV IgG Calibrators 6C15-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  85 CMV IgG Controls 6C15-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  86 CMV IgM 6C16-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  87 CMV IgM Calibrators 6C16-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  88 CMV IgM Controls 6C16-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  89 Concentrated Wash Buffer 6C54-58 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  90 Cortisol 8D15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  91 Cortisol 8D15-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  92 Cortisol Calibrators 8D15-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  93 C-Peptide 3L53-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  94 C-Peptide Calibrators 3L53-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  95 C-Peptide Controls 3L53-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  96 Cyclosporine 1L75-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  97 Cyclosporine Calibrators 1L75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  98 Cyclosporine Whole blood Precip 1L75-55 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  99 Cyfra 21-1 2P55-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  100 Cyfra 21-1 Calibrators 2P55-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  101 Cyfra 21-1 Controls 2P55-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  102 D-DIMER 7K02-01 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  103 D-DIMER Controls 7K02-20 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  104 D-DIMER Standard Calibrators 7K02-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  105 DHEA-S 8K27-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  106 DHEA-S 8K27-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  107 DHEA-S Calibrators 8K27-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  108 DHEA-S Controls 8K27-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  109 Digoxin 1P32-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  110 Digoxin Calibrators 1P32-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  111 EBV EBNA-1 IgG 3P67-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  112 EBV EBNA-1 IgG 3P67-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500

 2. #2
  Quý khách hàng có yêu cầu thêm về thông tin sản phẩm & báo giá xin vui lòng liên hệ

  BÁC SỸ NGUYỄN THANH TÙNG
  Marketing
  Kim Hung Co., Jsc
  Trụ sở chính/Headquarters : 86 Le Duan Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
  Tel/Fax: (+84-4) 3941 3887
  Mobile : (+84) 912 775 249
  Email : kimhung.sales@gmail.com
  Web : http://www.kimhung.vn

  VPĐD/Branch : Tầng 18 - VSBC - 383B Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình - TP. HCM
  Tel/Fax: (+84-4) 6292 6913
  Mobile : (+84) 963 889 249
  Email : kimhung.sales@gmail.com
  Web : http://www.kimhung.vn

 3. #3

  Quý khách hàng có yêu cầu thêm về thông tin sản phẩm & báo giá xin vui lòng liên hệ

  Quý khách hàng có yêu cầu thêm về thông tin sản phẩm & báo giá xin vui lòng liên hệ

  BÁC SỸ NGUYỄN THANH TÙNG
  Marketing
  Kim Hung Co., Jsc
  Trụ sở chính/Headquarters : 86 Le Duan Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
  Tel/Fax: (+84-4) 3941 3887
  Mobile : (+84) 912 775 249
  Email : kimhung.sales@gmail.com
  Web : http://www.kimhung.vn

  VPĐD/Branch : Tầng 18 - VSBC - 383B Cộng Hòa - P.13 - Q.Tân Bình - TP. HCM
  Tel/Fax: (+84-4) 6292 6913
  Mobile : (+84) 963 889 249
  Email : kimhung.sales@gmail.com
  Web : http://www.kimhung.vn

 4. #4
  Kính gửi: Quý Khách hàng!

  STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách Đơn Giá VAT

  1 25-OH Vitamin D 3L52-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  2 25-OH Vitamin D 3L52-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  3 25-OH Vitamin D Calibrators 3L52-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  4 25-OH Vitamin D Controls 3L52-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  5 Acetaminophen 2K99-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  6 AcetaminoPhen Calibrators 2K99-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  7 AFP 3P36-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  8 AFP 2 3P36-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  9 AFP 3 Calibrators 3P36-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  10 AFP 3 Controls 3P36-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  11 AFP hitect 3P36-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  12 Anti-CCP 1P65-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  13 Anti-CCP Calibrators 1P65-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  14 Anti-CCP Controls 1P65-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  15 Anti-HBc IgM 6C33-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  16 Anti-HBc IgM 6C33-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  17 Anti-HBc IgM Calibrators 6C33-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  18 Anti-HBc IgM Controls 6C33-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  19 Anti-HBc II 8L44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  20 Anti-HBc II 8L44-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  21 Anti-HBc II 8L44-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  22 Anti-HBc II Calibrators 8L44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  23 Anti-HBc II Controls 8L44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  24 Anti-HBe 6C34-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  25 Anti-HBe 6C34-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  26 Anti-HBe Calibrators 6C34-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  27 Anti-HBe Controls 6C34-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  28 Anti-HBs 7C18-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  29 Anti-HBs 7C18-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  30 Anti-HBs 7C18-30 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  31 Anti-HBs Calibrators 7C18-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  32 Anti-HBs Controls 7C18-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  33 Anti-HCV 6C37-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  34 Anti-HCV 6C37-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  35 Anti-HCV Calibrators 6C37-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  36 Anti-HCV Controls 6C37-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  37 Anti-HCV hitect 6C37-37 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  38 Anti-Tg 2K46-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  39 Anti-Tg 2K46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  40 Anti-TG Calibrators 2K46-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  41 Anti-TG Controls 2K46-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  42 Anti-TPO 2K47-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  43 Anti-TPO 2K47-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  44 Anti-TPO Calibrators 2K47-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  45 Anti-TPO Controls 2K47-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  46 APS RESEAL ALUM 7L12-51 ABBOTT - MỸ Hộp 16,000 tubes Liên hệ 5%
  47 B12 7K61-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  48 B12 7K61-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  49 B12 Active 3P24-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  50 B12 Active 3P24-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  51 B12 Active Calibrators 3P24-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  52 B12 Active Controls 3P24-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  53 B12 Calibrators 7K61-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  54 B12 Controls 7K61-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  55 BNP 8K28-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  56 BNP 8K28-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  57 BNP Calibrators 8K28-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  58 BNP Controls 8K28-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  59 C4 CUVT SEG 2P75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  60 CA 125 II 2K45-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  61 CA 125 II 2K45-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  62 CA 125 II Calibrators 2K45-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  63 CA 125 II Controls 2K45-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  64 CA 15-3 2K44-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  65 CA 15-3 2K44-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  66 CA 15-3 Calibrators 2K44-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  67 CA 15-3 Controls 2K44-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  68 CA 19-9XR 2K91-23 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  69 CA 19-9XR 2K91-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  70 CA 19-9XR Calibrators 2K91-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  71 CA 19-9XR Controls 2K91-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  72 CEA 7K68-27 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  73 CEA 7K68-32 ABBOTT - MỸ Hộp 2000 Liên hệ 5%
  74 CEA Calibrators 7K68-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  75 CEA Controls 7K68-12 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  76 CEA hitect 7K68-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  77 CENTRIFUGE TUBE 9527-40 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  78 CK-MB STAT 2K42-28 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  79 CK-MB STAT Calibrators 2K42-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  80 CK-MB STAT Controls 2K42-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  81 CMV IgG 6C15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  82 CMV IgG Avidity 3L46-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  83 CMV IgG Avidity Calibrators & Controls 3L46-11 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  84 CMV IgG Calibrators 6C15-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  85 CMV IgG Controls 6C15-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  86 CMV IgM 6C16-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  87 CMV IgM Calibrators 6C16-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  88 CMV IgM Controls 6C16-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  89 Concentrated Wash Buffer 6C54-58 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  90 Cortisol 8D15-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  91 Cortisol 8D15-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500 Liên hệ 5%
  92 Cortisol Calibrators 8D15-02 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  93 C-Peptide 3L53-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  94 C-Peptide Calibrators 3L53-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  95 C-Peptide Controls 3L53-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  96 Cyclosporine 1L75-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  97 Cyclosporine Calibrators 1L75-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  98 Cyclosporine Whole blood Precip 1L75-55 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  99 Cyfra 21-1 2P55-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  100 Cyfra 21-1 Calibrators 2P55-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  101 Cyfra 21-1 Controls 2P55-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  102 D-DIMER 7K02-01 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  103 D-DIMER Controls 7K02-20 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  104 D-DIMER Standard Calibrators 7K02-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  105 DHEA-S 8K27-20 ABBOTT - MỸ Hộp 400 Liên hệ 5%
  106 DHEA-S 8K27-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  107 DHEA-S Calibrators 8K27-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  108 DHEA-S Controls 8K27-10 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  109 Digoxin 1P32-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  110 Digoxin Calibrators 1P32-01 ABBOTT - MỸ Hộp 1 Liên hệ 5%
  111 EBV EBNA-1 IgG 3P67-25 ABBOTT - MỸ Hộp 100 Liên hệ 5%
  112 EBV EBNA-1 IgG 3P67-35 ABBOTT - MỸ Hộp 500

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •